[Podcast] Nguồn Nhân Lực Chất Lượng Cao Cho Sự Phát Triển Bền Vững Vùng Đông Nam Bộ (Kỳ 1): Thực Trạng Nguồn Nhân Lực Vùng

19 tháng 05 năm 2023

Nhân lực được xem là một trong những nguồn lực quan trọng nhất của quốc gia, giữ vai trò quyết định đối với sự tăng trưởng và phát triển của nền kinh tế. Để phát triển Vùng Đông Nam Bộ theo quy hoạch của Nghị quyết 24/NQ-TW, nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao gắn liền với lợi thế cạnh tranh của Vùng cần được tiến hành quy hoạch. Dựa trên số liệu thống kê và phân tích, các tác giả của Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) đã làm rõ sự thiếu hụt về nhân lực, từ đó, đề xuất một số định hướng về phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững cho Vùng Đông Nam Bộ.