[Podcast] Pháp Luật Dữ Liệu – Kỳ 1: Cần Một Cách Tiếp Cận Mới

14 tháng 05 năm 2024

Trước sự xuất hiện của các mô hình kinh doanh mới dựa trên cung ứng dịch vụ qua mạng, dữ liệu số trở thành nguồn tài nguyên “mới”, việc khai thác và phát huy hợp lý giá trị của dữ liệu sẽ thúc đẩy sự phát triển của kinh tế số. Tuy nhiên, các quy định phân tán và sự thiên lệch sang phương thức kiểm soát đã đặt ra nhiều hạn chế cho việc trao quyền cho chủ thể kinh doanh. Bài viết do nhóm tác giả Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh (UEH) sẽ thảo luận những thách thức vừa nêu và đề xuất một tiếp cận mới nhằm cân bằng quyền lợi của các bên.