[Podcast] Pháp Luật Dữ Liệu – Kỳ 2: Ứng Dụng Mô Hình Tiếp Cận Chức Năng Trong Luật Hóa Quyền Đối Với Dữ Liệu Và Một Số Gợi Mở Cho Việt Nam

16 tháng 05 năm 2024

Qua việc giới thiệu cơ sở lý luận và ý nghĩa thực tiễn của mô hình tiếp cận chức năng đối với pháp luật dữ liệu ở kỳ 1, nhóm tác giả Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh đã đề xuất một số định hướng để giải quyết các hạn chế và đưa ra một số hàm ý đồng bộ hóa hệ thống pháp luật trong chiến lược lập pháp của Việt Nam trong thời gian tới.