[Podcast] Phát triển kinh tế - tài chính, hội nhập toàn cầu và giải pháp môi trường ở các quốc gia Châu Á giai đoạn 2006-2019

23 tháng 06 năm 2024

Chủ đề môi trường luôn là trọng tâm của các chương trình nghị sự quốc tế của Liên hợp quốc và cần sự chung tay của tất cả các quốc gia. Nhằm mang đến những hàm ý chính sách kinh tế cho các quốc gia châu Á hướng tới chiến lược phát triển môi trường bền vững, nhóm nghiên cứu sinh viên Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh (UEH) đã thực hiện bài nghiên cứu: “Tác động của tăng trưởng kinh tế, phát triển tài chính và xu hướng toàn cầu hóa đến chất lượng môi trường: Bằng chứng thực nghiệm tại các quốc gia châu Á”.