[Podcast] Rủi Ro An Ninh Mạng Trong Hoạt Động Ngân Hàng Số: Trường Hợp Việt Nam

06 tháng 01 năm 2022

Hiện nay, chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ cao không phải là câu chuyện của riêng doanh nghiệp, mà còn của tất cả người dân. Tốc độ phát triển chóng mặt của công nghệ cũng như sự ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19 đã khiến chúng ta nhận thức được sâu sắc tầm quan trọng của chuyển đổi số trong kỷ nguyên 4.0. Bởi vì, những thứ cần thiết hàng ngày như chuỗi cung ứng thực phẩm, phương tiện vận chuyển, thanh toán và giao dịch tài chính, hoạt động giáo dục, vận hành của Chính phủ, thậm chí cả khai thác nguồn tài nguyên cũng đang ngày càng phụ thuộc vào công nghệ số. Tuy nhiên, chính điều này lại làm cho chúng ta luôn có nguy cơ trở thành mục tiêu của các tội phạm mạng.