[Podcast] Thách thức của già hóa dân số đối với phát triển kinh tế Việt Nam giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030

13 tháng 11 năm 2023

Các nghiên cứu về tác động của tình trạng già hoá dân số ở các nước trên thế giới cho thấy tình trạng này tác động đến nhiều mặt về kinh tế và xã hội. Tình trạng già hoá dân số cũng đang và sẽ tạo ra nhiều thách thức đối với Việt Nam, nhất là các vấn đề tăng trưởng, nguồn cung và năng suất lao động, hệ thống an sinh xã hội và chăm sóc y tế, quỹ hưu trí và các vấn đề xã hội phát sinh. Thời gian chuyển đổi từ dân số già hoá lên dân số già ở Việt Nam nhanh hơn các nước và đặc biệt là khi nước ta còn là nước đang phát triển có thu nhập trung bình thấp thì những thách thức này càng khó khăn hơn đối với nền kinh tế. Công trình “Thách thức của già hóa dân số đối với phát triển kinh tế Việt Nam giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030” của tác giả Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) nghiên cứu tác động của biến đổi cơ cấu tuổi dân số, mà tập trung vào già hoá dân số, đến phát triển kinh tế ở Việt Nam, trên cơ sở đó đưa ra những hàm ý chính sách nhằm tận dụng các lợi thế từ cơ cấu dân số tuổi để thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế cho Việt Nam.