[Podcast] Toàn Cảnh Tiền Tệ Kỹ Thuật Số - Phần 3: Tiền Số Của Ngân Hàng Trung Ương

22 tháng 10 năm 2021

Tiền kỹ thuật số của Ngân hàng Trung ương có thể cải thiện hiệu quả và an toàn của cả hệ thống thanh toán bán lẻ và các hệ thống thanh toán bán buôn có giá trị lớn, cải thiện hiệu quả của việc thanh toán. Ngoài ra, tiền kỹ thuật số của NHTW cũng có thể có lợi ích cho các thanh toán bán buôn và liên ngân hàng. Hiện nay 88% dự án tiền kỹ thuật số của NHTW sử dụng công nghệ blockchain cho việc thử nghiệm và duy trì hệ thống.