Quản Lý Chất Thải Độc Hại Để Hướng Tới Phát Triển Bền Vững: Góc Nhìn Từ Doanh Nghiệp

31 tháng 10 năm 2023

Khi vấn nạn ô nhiễm môi trường đang báo động trên phạm vi toàn cầu, quản lý chất thải độc hại hiệu quả là rất quan trọng cho sự phát triển bền vững. Tuy nhiên, mối quan hệ giữa quản lý chất thải độc hại và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp và tác động của nó đối với các khía cạnh khác nhau của sự phát triển bền vững vẫn chưa rõ ràng. Từ thực trạng đó, tác giả của Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) đã tiến hành nghiên cứu khám phá nhận thức về quản lý chất thải độc hại và ảnh hưởng của nó đối với thực tiễn ngành công nghiệp Việt Nam.