UEH là thành viên của Ban Điều hành và Ban Tư vấn Cao cấp của Hiệp hội Swiss-ASEAN Learning and Teaching (SALT)

25 tháng 06 năm 2016

 

Từ ngày 25-28/5/2016 tại Thụy Sĩ, trường Đại học Ứng dụng khoa học và Nghệ thuật Northwestern đó tổ chức cuộc họp tiền hội thảo của Thụy Sĩ – ASEAN (SALT). Mục tiêu của cuộc họp để các bên thảo luận các vấn đề liên quan đến công tác tổ chức hội thảo quốc tế (Hội thảo SALT vào tháng 10/2017) và chia sẻ kinh nghiệm điều hành một tổ chức quốc tế và đa văn hóa. Cuộc họp tạo cơ hội cho các nước đang phát triển như Việt Nam có thể tiếp cận các Quỹ của Thụy Sĩ dành cho hoạt động nghiên cứu khoa học thông qua đại diện các Quỹ là tổ chức SNSF va CTI ở Thụy Sĩ.

Hơn nữa, tại buổi họp, SALT đó tiến hành bầu thành viên Ban Điều hành và Ban Tư vấn và chọn đối tác đăng cai tổ chức Hội thảo SALT vào năm 2017. Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) đó được chọn là đơn vị tổ chức Hội thảo năm 2017 và là một thành viên của Ban Điều hành và Ban Tư Vấn Cao cấp của Hiệp hội SALT.

Tin,ảnh: Phòng QLKH-HTQT và Phòng CTCT

Chia sẻ