UEH thông báo về việc học tập trung các bậc/hệ từ ngày 14/9/2020

08 tháng 09 năm 2020

Chiều ngày 08/09/2020, căn cứ Công văn số 3432/UBND-VX ngày 07/9/2020 của UBND TP HCM về việc tiếp tục thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) đã chủ động thông báo đến người học và giảng viên thời gian học tập trung các bậc/hệ và một số nội dung liên quan đến hình thức giảng dạy LMS.

Theo đó, người học các bậc/hệ sẽ học tập trung từ ngày 14/9/2020: Thông tin phòng học, thời khóa biểu sẽ được nhà trường cập nhật trên Portal của người học và Dashboard của giảng viên sau ngày 12/9/2020.

Đồng thời, căn cứ Quy định số 1288/QyĐ-ĐHKT-CNTT ngày 05/05/2016 về việc ứng dụng Hệ thống học trực tuyến (LMS-UEH) trong đào tạo đại học năm 2016, kể từ ngày 14/9/2020, giảng viên UEH sẽ thực hiện giảng dạy các bậc/hệ theo hình thức LMS, chiếm 30% số tín chỉ/ học phần. Cụ thể:

- Đối với các khóa ĐHCQ: Thời khóa biểu được xếp 05 tiết/buổi, trong đó giảng viên dạy tập trung tại phòng học 04 tiết và 30% số tín chỉ còn lại giảng theo hình thức LMS. Sinh viên Khóa K46 ĐHCQ sẽ bắt đầu Học kỳ 1 từ ngày 26/10/2020 đến 27/12/2020; lịch thi kết thúc học phần từ ngày 28/12/2020 đến ngày 31/12/2020 và các chủ nhật trong tháng 01/2021;

- Đối với các khóa VB2ĐHCQ, LTĐHCQ, VLVH, Cao học: Thời khóa biểu được xếp 04 tiết/buổi.

 Ngoài ra, tất cả người học các bậc/hệ khi vào khu vực các cơ sở của Trường; trong phòng học và phòng thi đều phải mang khẩu trang và tuân thủ các quy định phòng dịch chung.

Thông báo về v/v học tập trung các bậc/hệ từ ngày 14/9/2020 và một số nội dung liên quan đến hình thức giảng dạy LMS, vui lòng xem chi tiết tại đây.

Tin, ảnh: Phòng Kế hoạch đào tạo - Khảo thí, Phòng Marketing - Truyền thông.