[Giaoduc.Net] Có phải học ngành Bảo hiểm ra trường chỉ đi làm tư vấn bảo hiểm?

10 tháng 04 năm 2024

[Giaoduc.net] Hiện nhiều người chưa nhận thức đúng về ngành Bảo hiểm. Sự sa sút lòng tin của người dân với bảo hiểm cũng là trở ngại cho tuyển sinh, đào tạo ngành này” Trong những năm gần đây, một số cơ sở giáo dục đại học đã mở ngành đào tạo Bảo hiểm để đáp ứng nhu cầu nhân lực chất lượng cao cho lĩnh vực này. Thế nhưng thực tế, nhiều người chưa hiểu rõ học ngành Bảo hiểm ra trường sẽ làm công việc gì, hay chỉ đơn thuần là làm tư vấn bảo hiểm.