UEH ZERO WASTE CAMPUS: Tổng kết chiến Dịch “Zero Waste, Hero You” - Cùng Zeen Giải Cứu Mẹ Thiên Nhiên

14 tháng 01 năm 2022

"Zero Waste, Hero You" thuộc dự án “UEH Zero Waste Campus” là chiến dịch với mục đích cung cấp những kiến thức về sống xanh, góp phần nâng cao nhận thức và hành động cho sinh viên. Chiến dịch được thực hiện bởi Nhóm Truyền thông Sinh viên S Communications - trực thuộc Hội Sinh viên UEH. Trong thời gian diễn ra, chiến dịch đã tiếp cận hơn 100.000 bạn sinh viên và hơn 1300 lượt tham gia challenge, góp phần thay đổi góc nhìn của các bạn trẻ về lối sống xanh đồng thời tạo ra cơ hội cho sinh viên bày tỏ những ý kiến, quan điểm cá nhân về các vấn đề xoay quanh môi trường.