[Podcast] Tài chính xanh và phát triển bền vững Vùng Đông Nam Bộ – Phần 2: Nhu Cầu Tài Chính Xanh Tại Vùng Đông Nam Bộ Và Giải Pháp

01 tháng 09 năm 2023

Dựa trên thực trạng và bài học kinh nghiệm tại các quốc gia đã phân tích ở phần 1 bài viết, tác giả đã đề xuất các khuyến nghị liên quan nhằm thúc đẩy việc ứng dụng các chính sách tài chính xanh một cách hiệu quả và đồng bộ tại Đông Nam Bộ, hướng đến việc phát triển bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu vùng.