Chương trình Thạc sĩ Kinh tế chính trị UEH: Tiên phong đào tạo - Vững bước tương lai

22 tháng 07 năm 2022

Là trường đại học trọng điểm phía Nam với vai trò quan trọng trong việc đóng góp nguồn nhân lực chất lượng cao cho nền kinh tế, Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) là đơn vị tiên phong đào tạo chương trình Thạc sĩ Kinh tế chính trị. Hơn nữa, UEH là nơi đào tạo rất nhiều học viên là Thạc sĩ Kinh tế chính trị đang công tác ở nhiều lĩnh vực kinh tế – xã hội ở khu vực công và tư, cũng như nắm giữ trọng trách trong bộ máy chính quyền các cấp, đơn vị quản lý Nhà nước tại các địa phương.