Phân hiệu UEH Vĩnh Long - Thông báo về việc quy định mức thu dịch vụ, mức giá cho thuê tài sản năm 2023

28 tháng 12 năm 2022

Các quyết định mức thu dịch vụ, mức giá cho thuê tài sản năm 2023, như sau

1. Quyết định về việc quy định mức thu dịch vụ năm 2023 (Xem tại đây);
2. Quyết định về việc quy định mức giá cho thuê tài sản năm 2023 (Xem tại đây).
 
Tin: Phòng Tài chính - Kế toán (Phân hiệu Vĩnh Long)
Chia sẻ