Thông báo về việc hỗ trợ người học tại Phân hiệu Vĩnh Long trong thời gian giãn cách xã hội trên phạm vi toàn tỉnh theo Văn bản 969/TTg ngày 17/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 1874/QĐ-UBND ngày 18/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long

17 tháng 07 năm 2021

Nhằm thực hiện an toàn trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 và đảm bảo hỗ trợ người học kịp thời trong tuyển sinh, đào tạo và các công tác khác. Giám đốc Phân hiệu Vĩnh Long thông báo về việc hỗ trợ người học tại Phân hiệu Vĩnh Long trong thời gian giãn cách trên phạm vi toàn tỉnh theo Văn bản 969/TTg ngày 17/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 1874/QĐ-UBND ngày 18/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, như sau:

1. Trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội, để kịp thời hỗ trợ người học, nhà trường thực hiện bố trí bộ phận tiếp nhận thông tin, hồ sơ của người học tại cổng Phân hiệu;

2. Tất cả mọi thông tin cần thiết có liên quan đến các bộ phận nghiệp vụ tại Phân hiệu, đề nghị người học tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong liên hệ và trao đổi, cũng như xử lý các vấn đề liên quan để thực hiện nghiêm túc phòng chống dịch theo quy định.

3. Phân hiệu Vĩnh Long cung cấp thông tin email, điện thoại của các bộ phận liên quan để thuận lợi trong tiếp nhận, xử lý thông tin hỗ trợ người học:

3.1. Liên hệ tuyển sinh:

- Email: ksv@ueh.edu.vn – Hotline: 0899.00.29.39 (Cô Hương).

- Điện thoại: 0918.310.123 (Thầy Bình), 0907.63.75.74 (Cô Thoa).

3.2. Liên hệ Phòng đào tạo: (Đăng ký học phần, thi học phần, công tác sinh viên,…).

- Email: qldtsv_phvl@ueh.edu.vn

- Điện thoại: Bộ phận giáo vụ (Cô Phương: 0939.229.230, Thầy Luông: 0931.831.668, Cô Thìn: 036.88.28.477); Văn bằng - Chứng chỉ (Cô Trang: 0939.696.108); Công tác Sinh viên (Thầy Rớt: 0973.818.439), Đoàn TN, Hội SV (Cô Hương Bình: 093.999.8398, Thầy Duy: 0905.34.11.28); Thư viện (Thầy Đồng: 0986.858.313).

3.3. Liên hệ Phòng Tài chính kế toán:

- Email: tckt_phvl@ueh.edu.vn

- Điện thoại: 098.493.21.88 (Cô Bảo Ngọc), 0918.757.252 (Thầy Nhựt Thọ).

- Tài khoản: 120000076519, tại Ngân hàng Công thương Vĩnh Long – PGD Phước Thọ.

Xem toàn văn thông báo tại đây

Chia sẻ