Nghị quyết phiên họp Chính phủ liên quan đến thí điểm mở rộng quyền tự chủ của UEH

14 tháng 06 năm 2019

Theo Nghị quyết số 39/NQ-CP, tại phiên họp thường kỳ diễn ra vào ngày 31 tháng 5 năm 2019, Chính phủ đã ra Quyết nghị 07 điều về tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP; tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2019; dự thảo Nghị định quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện; đề nghị xây dựng dự án Luật sửa đổi, bồ sung một số điều của Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam;

Đặc biệt, tại điều 6, về thí điểm mở rộng quyền tự chủ của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, Chính phủ thống nhất cho phép:

-Trong giai đoạn 2019-2023, các Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh được thí điểm áp dụng tuổi nghỉ hưu cao hơn (không quá 65 đối với nam và 60 đối với nữ) đối với Chủ tịch Hội đồng trường theo quy định tại khoản 3 Điều 187 Bộ Luật Lao động để khuyến khích người có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có uy tín, có kinh nghiệm quản lý giáo dục đại học, có đủ sức khỏe, tự nguyện thực hiện nhiệm vụ, tham gia Hội đồng trường để được bầu làm Chủ tịch Hội đồng trường nhằm nâng cao hiệu lực và hiệu quả của Hội đồng trường. Cơ chế bầu Chủ tịch Hội đồng trường phải đảm bảo thực sự khách quan, cạnh tranh, minh bạch, tìm đúng người tài đức trên cơ sở ứng viên trình bày chương trình hành động và đối thoại trước hội nghị cán bộ chủ chốt mở rộng toàn trường. Giao Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước khi ban hành quyết định công nhận Chủ tịch Hội đồng trường đối với các trường hợp nêu trên.

-Người lao động nước ngoài tham gia giảng dạy và nghiên cứu tại Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh và có xác nhận của các Trường này thì không thuộc diễn cấp giấy phép lao động.

Nghị Quyết trên của Chính phủ đã góp phần tạo điều kiện thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ về hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, quản trị nhà trường cho 03 trường:Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh trong thời gian tới.

Nguồn: Cổng thông tin điện tử chính phủ.

 

Chia sẻ