Chương trình Thạc sĩ Kinh tế và Quản lý môi trường UEH: Chương trình duy nhất ở Việt Nam gắn kết phân tích quản lý kinh tế và quản trị doanh nghiệp bền vững

05 tháng 08 năm 2022

Trong xu hướng hội nhập kinh tế toàn cầu Việt Nam đang nỗ lực thực hiện các cam kết về môi trường sinh thái, vận hành nền kinh tế tuần hoàn. Doanh nghiệp đang chuyển mình với các mô hình kinh doanh tuần hoàn và các mục tiêu kinh doanh bền vững. Trước các yêu cầu đó việc trang bị nguồn nhân lực đúng năng lực chuyên môn về hoạch định chính sách kinh tế đầu tư và quản trị doanh nghiệp bền vững thực sự cần thiết. Tiên phong giải quyết vấn đề này, Đại học Kinh tế TP.HCM (UEH) tuyển sinh Chương trình Thạc sĩ Kinh tế và Quản lý môi trường đợt 2 năm 2022, đây là chương trình duy nhất tại Việt Nam gắn kết phân tích quản lý kinh tế và quản trị doanh nghiệp bền vững theo xu hướng thế giới.