Toạ đàm nghiên cứu SRS2023 kỳ 1 với chủ đề: “Trust and bank lending technology”

07 tháng 04 năm 2023

Ngày 24/03/2023, Khoa Ngân hàng Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức buổi tọa đàm nghiên cứu với chủ đề “Trust and bank lending technology” tại Phòng B1.204. Đây là buổi tọa đàm mở đầu cho Chuỗi tọa đàm nghiên cứu 2023 của Khoa Ngân hàng (SOB’s Research Seminar - SRS 2023) nhằm tạo ra một diễn đàn trao đổi và học tập kinh nghiệm trong nghiên cứu khoa học và công bố quốc tế.

Diễn giả là Giáo sư Jean-Christophe Statnik tại IAE University of Lille, Giám đốc Chương trình Thạc sĩ Quản lý Tài chính. Các nghiên cứu của diễn giả chủ yếu tập trung về thông tin bất cân xứng trong quan hệ giữa ngân hàng và công ty và đã được công bố ở các tạp chí quốc tế uy tín như Journal of Banking and Finance, Empirical Economics, Journal of European Financial Management và Finance.

Tại buổi tọa đàm, Giáo sư Jean-Christophe Statnik đã trình bày nghiên cứu của ông và cộng sự là Giáo sư Lobez Frédéric và NCS Lý Hoàng Vũ, về mối quan hệ giữa sự tin cậy (trust) và cấu trúc tổ chức cho vay của ngân hàng (the organizational structure of bank credit). Dựa trên dữ liệu từ LITS II, BEPS II và Bankscope 2010, nghiên cứu đã tìm thấy bằng chứng rằng: nếu ngân hàng hoạt động tại những khu vực có mức độ tin cậy cao, họ có xu hướng vận hành mô hình cho vay theo hướng tập trung hơn (hierachy structure). Khi đó, các quyết định cho vay lại tập trung chủ yếu tại hội đồng tín dụng (centralized loan committee) và dựa vào những thông tin cứng (hard information: thông tin từ báo cáo tài chính được kiểm toán, lịch sử tín dụng,…). Ngược lại, nếu niềm tin ít được củng cố, ngân hàng sẽ có xu hướng lựa chọn mô hình cho vay theo hướng phân quyền hơn (decentralized organization). Khi đó, cơ sở cho quá trình ra quyết định cho vay lại chủ yếu dựa vào những thông tin mềm (soft information) mà ngân hàng thu được trong quá trình tiếp xúc, giao dịch với khách hàng. Kết quả này vững (robust) với những đo lường khác nhau cho sự tin cậy (trust) và sau khi xử lý vấn đề nội sinh.

Một trong những điểm nổi bật của buổi tọa đàm là phần trao đổi sôi nổi giữa diễn giả và đại biểu tham dự. Các câu hỏi được đặt ra xoay quanh các chủ đề về động cơ nghiên cứu, cấu trúc tổ chức hoạt động ngân hàng, phương pháp tiếp cận của bài nghiên cứu, phần trao đổi diễn ra kết hợp giữa khán giả tại phòng và khán giả online (hybrid). Những giải đáp chân thành và đầy tâm huyết của diễn giả  đã khép lại buổi tọa đàm nghiên cứu đầu tiên trong Chuỗi tọa đàm SRS2023 của Khoa Ngân hàng - Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh.

Một số hình ảnh tại Tọa đàm nghiên cứu SRS2023 kỳ 1:

Tin, ảnh: Khoa Ngân hàng, Trường COB UEH

Chia sẻ